دوره آموزشی ایزو 29990:

این دوره پویا و جاری، دانش و مهارت های ضروری را برای به دست آوردن ارزش استراتژیک بیشتر از سرمایه گذاری تان در آموزش و توسعه، در اختیار شما قرار می دهد.
تمرکز این دوره آموزشی بر تجزیه و تحلیل و همسویی اهداف تجاری در رابطه با ISO 29990 خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که بالاترین کیفیت رویه ها هنگام تعامل با یک ارائه دهنده خدمات یادگیری اجرا می شود.
یادگیری ایزو 29990، یک دوره آموزشی ضروری برای کسانی است که مسئول اطمینان از مشارکت صحیح و اعتباردهی ارائه دهندگان در موضوع خدمات یادگیری هستند و کسانی که مسئولیت ایجاد، اندازه گیری و مدیریت آموزش و مداخلات را دارا هستند.
ISO 29990، خدمات آموزشی برای آموزش و پرورش غیررسمی - الزامات اساسی را برای مجریان خدمات آموزشی فراهم می کند، همچنین شفافیت را افزایش می دهد و امکان مقایسه جهانی بر اساس خدمات یادگیری را فراهم می کند، و یک جایگزین واحد را ارائه می دهد که توسط اجماع بین المللی پشتیبانی می شود. 

سرفصل های دوره آموزشی ایزو 29990:

برخی از سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • مسائل مربوط به مدیریت بودجه آموزشی و "هزینه آموزشی"
  • حصول اطمینان از مرتبط بودن برنامه های آموزشی پیشنهادی و انجام موارد تجاری برای حمایت از هزینه های برنامه ریزی شده
  • تشخیص هزینه-منفعت و یا بازگشت سرمایه 
  • اطمینان از تعامل صحیح ارائه دهندگان خدمات با استفاده از استانداردهای ISO 29990

این دوره آموزشی برای چه کسانی است؟

این دوره آموزشی برای طیف گسترده ای از متخصصان منابع انسانی، تحقیق و توسعه و آموزش، مدیران خط، رهبران تیم مناسب است، اما برای موارد زیر به صورت تخصصی لازم است:
استفاده از ISO 29990 به عنوان استاندارد کیفیت تجاری برای تعامل با ارائه دهندگان خدمات یادگیری 
استفاده از تکنیک ها برای شناسایی نیازهای آموزشی کسب و کار 
ایجاد و پیشنهاد یک مورد تجاری برای آموزش برای دستیابی به اهداف استراتژیک تجاری
تهیه و تنظیم بودجه آموزشی و توسعه و گزارش های مالی
نیاز به دانستن در مورد ارزیابی آموزش و بازگشت سرمایه
تجزیه و تحلیل روش های ارزیابی برای کمک به مدیریت و اندازه گیری سرمایه گذاری
ویا برای اشخاص زیر بسیار واجب به نظر می رسد:
برای کسانی که مسئولیت مستقیم بودجه آموزشی در سازمان را داشته و مایل به دستیابی به اثربخشی و کارایی بیشتر در مدیریت آن هستند.
مسئول شروع برنامه های آموزشی یا مجوز دادن به هزینه های آموزشی هستند و مایلند درک بیشتری از بودجه آموزشی و ROI به دست آورند.
مسئولیت توسعه منابع انسانی / سازمانی و برنامه ریزی و ارائه برنامه های آموزشی در سطح استراتژیک را بر عهده دارند
مسئولیت برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی را بر عهده دارند

این دوره آموزشی چگونه ارائه خواهد شد؟

این دوره آموزشی از انواع تکنیک های یادگیری بزرگسالان برای اطمینان از درک حداکثری و حفظ اطلاعات ارائه شده استفاده می کند.
این دوره شامل فعالیت های گروهی و فردی، مطالعات موردی و تمرین های عملی خواهد بود.
این امر از طریق ورودی مستقیم، بحث و تشویق برای ارزیابی انتقادی ایده های ارائه شده تسهیل می شود.
نمایندگان تشویق می شوند تا با کاوش، بحث و گفتگو در مورد یافته ها و نتایج فعالیت های گروهی با استفاده از تجربیات مربوط به کار خود، با دوره تعامل داشته باشند و با آن درگیر شوند.
 

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

سرممیزی ایزو 28000
حضوری, غیر حضوری
دوره مستندسازی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 22031
حضوری, غیر حضوری
دوره استاندارد ایزو 10002
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی IATF 16949
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 9001
حضوری, غیر حضوری
دوره سر ممیزی ایزو 27001
حضوری, غیر حضوری
دوره ممیزی داخلی ایزو 50001
حضوری, غیر حضوری
دوره آموزشی ایزو 19011
حضوری, غیر حضوری