سیستم مدیریت کیفیت تحقق منافع مالی و اقتصادی- ایزو 10014

سیستم مدیریت کیفیت تحقق منافع مالی و اقتصادی- ایزو 10014

این استاندارد بین المللی به طور خاص برای مدیریت ارشد در نظر گرفته شده است. یک سازمان دستورالعمل هایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی خود مطمئنا دارد و با این استاندارد در این راستا بهتر قدم برخواهد داشت.
اجرای اصول ارتباطیاین استاندارد بین المللی  بین مدیریت مؤثر و تحقق منافع مالی و اقتصادی و سایر اهداف سازمانی ایجاد و امکان پذیر می کند. 

محتوای دوره آموزشی ایزو 10014

 • پیش گفتار
 • معرفی
 • 1 دامنه
 • 2 مرجع هنجاری
 • 3 اصطلاحات و تعاریف
 • 4 رویکرد ساختاری بالا به پایین برای تحقق منافع مالی و اقتصادی
 • 4.1 بررسی اجمالی
 • 4.2 رویکرد ساختاری بالا به پایین
 • 4.2 رویکرد ساختاری بالا به پایین
 • 4.2.1 کلی
 • 4.2.2 مرحله 1. تجزیه و تحلیل نتایج
 • ارزیابی، اعتبارسنجی، بررسی، شناسایی فرصت ها و معیارها در
 • خطر، و تعیین برنامه اقدام
 • 4.2.3 مرحله 2. تجزیه و تحلیل فرآیند
 • برنامه ریزی ، انجام ، بررسی ، عمل 
 • 4.2.4 بررسی و تایید نتایج اقدامات انجام شده

مزایای شرکت در دوره استاندارد ایزو 10014:

 • بهبود سودآوری،
 • بهبود عملکرد بودجه،
 • افزایش رقابت،
 • بهبود حفظ و وفاداری مشتری،
 • فرآیندهای بهینه، موثر و کارآمد،
 • بهبود عملکرد زنجیره تامین
   
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: