ایزو ۱۰۰۰۰ - استاندارد های سری 10000 - راهنماهای ایزو 10000

 سری استانداردهای ISO 10000 عمدتاً از دستورالعمل هایی برای رضایت مشتری و همچنین دستورالعمل هایی برای سایر جنبه های مدیریت کیفیت تشکیل شده است. به طور مثال ایزو 10001 دستورالعمل هایی را برای برنامه ریزی، طراحی، توسعه، پیاده سازی، حفظ و بهبود کدهای رفتار رضایت مشتری ارائه می دهد و یا ایزو 10002 دستورالعمل هایی را برای فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به محصولات و خدمات در یک سازمان، از جمله برنامه ریزی، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود ارائه می دهد.  

ISO 10000 - استاندارد های سری 10000- راهنماهای ایزو 10000

پیام یا خواسته های خود را در این قسمت بنویسید. اگر  دقیقا نمی دانید که چه چیزی می خواهید و نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

سری ISO 10000 (راهنمای ایزو 10000)

استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو فراتر از سری استانداردهای 9000/9001 است. سری استانداردهای ISO 10000 عمدتاً از دستورالعمل هایی برای رضایت مشتری و همچنین دستورالعمل هایی برای سایر جنبه های مدیریت کیفیت تشکیل شده است. سایر استانداردها به کاربرد ISO 9001 در موارد خاص مانند سازمان محلی، تولید محصولات زراعی، تولید خودرو و غیره می پردازند.

ISO 10001:2018 ( راهنمای ایزو 10001) / ;مدیریت کیفیت - رضایت مشتری - دستورالعمل آیین نامه های رفتاری برای سازمان ها

ایزو 10001 دستورالعمل هایی را برای برنامه ریزی، طراحی، توسعه، پیاده سازی، حفظ و بهبود کدهای رفتار رضایت مشتری ارائه می دهد. استاندارد 10001 برای کدهای مرتبط با محصول و خدمات که حاوی وعده‌هایی است که یک سازمان در مورد رفتار آن به مشتریان داده است، قابل اجرا است. چنین وعده ها و مفاد مرتبط با هدف افزایش رضایت مشتری است. ضمیمه A راهنمای 10001 نمونه های ساده ای از اجزای کدها را برای سازمان های مختلف ارائه می دهد.

توجه در سراسر راهنمای ایزو 10001 ، اصطلاحات محصول و خدمات به خروجی های یک سازمان اشاره دارد که برای یک مشتری در نظر گرفته شده یا مورد نیاز است. این سند برای استفاده هر سازمانی صرف نظر از نوع یا اندازه آن، یا محصولات و خدماتی که ارائه می کند، از جمله سازمان هایی که کدهای رفتار رضایت مشتری را برای استفاده توسط سایر سازمان ها طراحی می کنند، در نظر گرفته شده است. پیوست C استاندارد 10001 به طور خاص برای مشاغل کوچک راهنمایی می کند.

هدف ایزو 10001 کدهای رفتار رضایت مشتری در مورد مشتریان فردی است که کالاها، اموال یا خدمات را برای مقاصد شخصی یا خانگی خریداری یا استفاده می کنند، اگرچه برای همه کدهای رفتار رضایت مشتری قابل اجرا است. ISO 10001 محتوای اساسی آیین‌های رفتار رضایت مشتری را تجویز نمی‌کند، و همچنین به انواع دیگر آیین‌نامه‌های رفتاری، مانند مواردی که به تعامل بین سازمان و پرسنل آن، یا بین سازمان و تامین‌کنندگان آن مربوط می‌شود، نمی‌پردازد.

ایزو 10001
از ویژگی های ایزو 10001

ISO 10002:2018 ( راهنمای ایزو 10002) / مدیریت کیفیت - رضایت مشتری - دستورالعمل رسیدگی به شکایات در سازمانها

ایزو ۱۰۰۰۲ دستورالعمل هایی را برای فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به محصولات و خدمات در یک سازمان، از جمله برنامه ریزی، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود ارائه می دهد. فرآیند رسیدگی به شکایات شرح داده شده برای استفاده به عنوان یکی از فرآیندهای یک سیستم مدیریت کیفیت کلی مناسب است. توجه در سراسر استاندارد 10002، اصطلاحات محصول و خدمات به خروجی های یک سازمان اشاره دارد که برای یک مشتری در نظر گرفته شده یا مورد نیاز است.

استاندارد ایزو 10002 برای استفاده توسط هر سازمانی صرف نظر از نوع یا اندازه آن، یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد در نظر گرفته شده است. همچنین برای استفاده سازمان ها در تمام بخش ها در نظر گرفته شده است. پیوست B استاندارد ایزو 10002 به طور خاص برای مشاغل کوچک راهنمایی ارائه می دهد.

راهنمای 10002 به جنبه‌های زیر رسیدگی به شکایات می‌پردازد:

 1. افزایش رضایت مشتری از طریق ایجاد محیطی متمرکز بر مشتری که برای بازخورد (از جمله شکایات) باز است، حل و فصل هر گونه شکایت دریافتی، و افزایش توانایی سازمان برای بهبود محصولات و خدمات خود، از جمله خدمات مشتری؛
 2.  مشارکت و تعهد مدیریت ارشد از طریق کسب و استقرار کافی منابع، از جمله آموزش پرسنل.
 3. شناخت و رسیدگی به نیازها و انتظارات شاکیان.
 4.  ارائه یک فرآیند شکایت باز، مؤثر و با استفاده آسان برای شاکیان؛
 5.  تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمات، از جمله خدمات مشتری؛
 6.  ممیزی فرآیند رسیدگی به شکایات.
 7.  بررسی اثربخشی و کارایی فرآیند رسیدگی به شکایات.

استاندارد ایزو 10002 در مورد اختلافات ارجاع شده برای حل و فصل خارج از سازمان یا برای اختلافات مربوط به استخدام اعمال نمی شود.

ایزو 10002
ایزو 10002 و دستورالعمل هایی برای رسیدگی به شکایات

ISO 10003:2018 (راهنمای ایزو 10003) / مدیریت کیفیت - رضایت مشتری - رهنمودهایی برای حل اختلاف در خارج از سازمان ها


ایزو 10003 رهنمودهایی را برای سازمان ارائه می دهد تا بتواند یک فرآیند حل و فصل اختلافات موثر و کارآمد را برای برنامه ریزی، طراحی، توسعه، بهره برداری، حفظ و بهبود شکایاتی که توسط سازمان حل و فصل نشده است، ارائه دهد.

استاندارد ایزو 10003 برای موارد زیر قابل اجرا است:

 • شکایات مربوط به محصولات و خدمات سازمان،
 • فرآیند رسیدگی به شکایات یا فرآیند حل اختلاف.
 • حل و فصل اختلافات ناشی از فعالیت های تجاری داخلی یا فرامرزی، از جمله موارد ناشی از تجارت الکترونیک.

استاندارد ISO 10003 برای استفاده توسط هر سازمانی صرف نظر از نوع یا اندازه آن، یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد در نظر گرفته شده است و به موارد زیر می پردازد:

 • راهنمایی در مورد تعیین زمان و نحوه مشارکت سازمان ها در حل اختلاف؛
 • راهنمایی در مورد انتخاب ارائه دهندگان و استفاده از خدمات آنها؛
 • مشارکت و تعهد مدیریت ارشد در حل و فصل اختلافات و استقرار منابع کافی در سازمان؛
 • موارد ضروری برای حل و فصل اختلافات منصفانه، مناسب، شفاف و در دسترس؛
 • راهنمایی در مورد مدیریت مشارکت سازمان در حل اختلاف؛
 • نظارت، ارزیابی و بهبود فرآیند حل و فصل اختلافات.

هدف استاندارد راهنمای 10003 به ویژه حل اختلاف بین یک سازمان و افرادی است که محصولات و خدمات را برای مقاصد شخصی یا خانگی یا مشاغل کوچک خریداری یا استفاده می کنند. ایزو 10003 برای حل و فصل انواع دیگر اختلافات مانند اختلافات استخدامی کاربرد ندارد. برای رسیدگی به شکایات در یک سازمان اعمال نمی شود.

ایزو 10003
هدف استاندارد ایزو 10003

ISO 10004:2018 (راهنمای ایزو 10004) /مدیریت کیفیت - رضایت مشتری - دستورالعمل های نظارت و اندازه گیری

ایزو 10004 دستورالعمل هایی را برای تعریف و اجرای فرآیندهایی برای نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه می دهد. استاندارد ایزو 10004 برای استفاده توسط هر سازمانی صرف نظر از نوع یا اندازه آن، یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد در نظر گرفته شده است. تمرکز استاندارد ایزو 10004 بر مشتریان خارج از سازمان است. توجه در سراسر استاندارد ISO 10004، اصطلاحات محصول و خدمات به خروجی های یک سازمان اشاره دارد که برای یک مشتری در نظر گرفته شده یا مورد نیاز است.

ایزو 10004
اجرای فرآیندهایی برای سنجش رضایت مشتری با ایزو 10004

ISO 10005:2018 (راهنمای ایزو 10005) / مدیریت کیفیت - رهنمودهایی برای طرح های کیفیت

ایزو 10005 دستورالعمل هایی را برای ایجاد، بررسی، پذیرش، اعمال و بازنگری طرح های کیفی ارائه می دهد. استاندارد ایزو 10005 برای طرح های کیفیت برای هر خروجی مورد نظر، اعم از فرآیند، محصول، خدمات، پروژه یا قرارداد، و هر نوع یا اندازه سازمان قابل اجرا است.

با اخذ گواهینامه ایزو از یک شرکت معتبر ایزو و اجرای استاندارد ایزو 10005 متوجه خواهیم شد که که آیا سازمان دارای سیستم مدیریت مطابق با ISO 9001 است یا خیر. استاندارد 10005 بعنوان یک استاندارد راهنماست و الزامات را برای پیاده سازی مشخص نمی کند. اساساً بر روی ارائه خروجی ها متمرکز است و راهنمای برنامه ریزی توسعه سیستم مدیریت کیفیت نیست. توجه برای جلوگیری از تکرار بی رویه فرآیند، محصول، خدمات، پروژه یا قرارداد، متن استاندارد ایزو 10005 از اصطلاح مورد خاص استفاده می کند.

ایزو 10005
ایزو 10005

 

ISO 10006:2017 (راهنمای ایزو 10006) / مدیریت کیفیت - دستورالعمل هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها

ISO 10006:2017 دستورالعمل هایی را برای کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می دهد. برای سازمان‌هایی که روی پروژه‌هایی با پیچیدگی‌های مختلف، کوچک یا بزرگ، کوتاه یا طولانی کار می‌کنند، پروژه‌های فردی تا بخشی از یک برنامه یا مجموعه پروژه‌ها، در محیط‌های مختلف، و صرف نظر از نوع محصول/خدمت یا فرآیند درگیر، با هدف جلب رضایت علاقه‌مندان پروژه با معرفی مدیریت کیفیت در پروژه‌ها.، استاندارد ایزو 10006 کاربرد دارد. این امر می‌تواند نیاز به تنظیم دستورالعمل متناسب با یک پروژه خاص داشته باشد.

ISO 10006:2017 راهنمای مدیریت پروژه نیست. راهنمای کیفیت در فرآیندهای مدیریت پروژه در ایزو 10006 ارائه شده است. راهنمای مدیریت پروژه و فرآیندهای مرتبط در ISO 21500 پوشش داده شده است. ISO 10006:2017 به مفاهیم مدیریت کیفیت در پروژه ها و سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها می پردازد. تمام موارد مطروحه در ایزو 10006 با توجه به موضوعات و بندهای زیر به طور جداگانه متمایز می شوند: - مدیریت کیفیت در پروژه ها شامل:

 • سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها (بند 4).
 • مسئولیت مدیریت در پروژه ها (بند 5)؛
 • مدیریت منابع در پروژه ها (بند 6)؛
 • تحقق محصول/خدمت در پروژه ها (بند 7)؛
 •  اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود در پروژه ها (بند 8).

- سیستم های مدیریت کیفیت در پروژه ها شامل:

 • ویژگی های پروژه (4.1);
 • اصول مدیریت کیفیت در پروژه ها (4.2);
 • فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه (4.3)؛
 • یک طرح کیفیت برای پروژه (4.4).
ایزو 10006
کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها با ایزو 10006

ISO 10007:2017 (راهنمای ایزو 10007) / مدیریت کیفیت - دستورالعمل هایی برای مدیریت پیکربندی

ISO 10007:2017 راهنمایی در مورد استفاده از مدیریت پیکربندی در یک سازمان ارائه می دهد. ایزو 10007 برای پشتیبانی از محصولات و خدمات از مفهوم تا دفع قابل اجرا است.

ایزو 10007
مدیریت پیکربندی در سازمان

ISO 10008:2013 (راهنمای ایزو 10008) / مدیریت کیفیت - رضایت مشتری - رهنمودهایی برای معاملات تجارت الکترونیکی بین کسب و کار و مصرف کننده

ISO 10008:2013 راهنمایی هایی را برای برنامه ریزی، طراحی، توسعه، پیاده سازی، حفظ و بهبود یک سیستم تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی (B2C ECT)  موثر و کارآمد در یک سازمان ارائه می دهد. ایزو 10008 برای هر سازمانی که درگیر، یا برنامه‌ریزی می‌کند در یک معامله تجارت الکترونیکی یک کسب و کار با مصرف‌کننده، صرف نظر از اندازه، نوع و فعالیت، اعمال شود.

ISO 10008:2013 برای تشکیل بخشی از قرارداد مصرف کننده یا تغییر حقوق یا تعهدات ارائه شده توسط الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا در نظر گرفته نشده است. در ISO 10008:2013 هدف این است که سازمان ها را قادر سازد تا یک سیستم B2C ECT عادلانه، موثر، کارآمد، شفاف و ایمن راه اندازی کنند تا اعتماد مصرف کنندگان به ECT های B2C را افزایش داده و رضایت مصرف کنندگان را افزایش دهند. هدف آن ECT های B2C در مورد مصرف کنندگان به عنوان زیر مجموعه ای از مشتریان است. راهنمایی ارائه شده در ISO 10008:2013 می تواند مکمل سیستم مدیریت کیفیت سازمان باشد.

ایزو 10008
ایزو 10008

ISO/TR 10013:2001 (راهنمای ایزو 10013) -  راهنمای مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو 10013 گزارش فنی دستورالعمل هایی را برای توسعه و نگهداری اسناد لازم برای اطمینان از یک سیستم مدیریت کیفیت موثر، متناسب با نیازهای خاص سازمان ارائه می دهد. استفاده از رهنمودهای مبتنی بر ایزو 10013 به ایجاد یک سیستم مستند که توسط استاندارد سیستم مدیریت کیفیت قابل اجرا نیاز است کمک می کند.

گزارش فنی حاصل از استاندارد ایزو 10013  ممکن است برای مستندسازی سیستم های مدیریتی غیر از سیستم های خانواده ISO 9000، به عنوان مثال سیستم های مدیریت زیست محیطی و سیستم های مدیریت ایمنی استفاده شود.

10013
ایزو 10013

ISO 10014:2021 (راهنمای ایزو 10014)

سیستم های مدیریت کیفیت - مدیریت سازمان برای نتایج کیفی - راهنمایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی. استاندارد ایزو 10014 دستورالعمل هایی را برای تحقق منافع مالی و اقتصادی با استفاده از یک رویکرد ساختاریافته از بالا به پایین برای دستیابی به منافع مالی و اقتصادی ارائه می دهد. رویکرد ساختاریافته از اصول مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت کیفیت شرح داده شده در خانواده استانداردهای سیستم مدیریت ISO 9000 برای:

 • الف) نظارت و مدیریت روندها در معیارهای کلیدی عملکرد استفاده می کند.
 • ب) اقدامات بهبود را بر اساس معیارهای مشاهده شده است.

ایزو 10014 به طور خاص برای مدیریت ارشد یک سازمان است. راهنمای ایزو 10014 برای هر سازمانی، اعم از بخش دولتی، خصوصی یا غیرانتفاعی، صرف نظر از مدل کسب و کار، درآمد، تعداد کارکنان، تنوع محصولات و خدمات ارائه شده، فرهنگ سازمانی، پیچیدگی فرآیندها، مکان یا تعداد مکان ها این سند مکمل ISO 9001:2015 و ISOÂ 9004:2018 برای بهبود عملکرد است و نمونه هایی از مزایای قابل دستیابی از کاربرد مفاهیم در آن استانداردها را ارائه می دهد. استاندارد ایزو 10014 روش ها و ابزارهای مدیریت عملی مرتبط را برای کمک به تحقق مزایای مدنظر سیستم را شناسایی می کند.

ایزو 10014
تحقق منافع مالی با ایزو 10014

ISO 10015:1999 (راهنمای ایزو 10015) - مدیریت کیفیت - دستورالعمل هایی برای آموزش

ISO 10015 دستورالعمل هایی را برای سازمان ارائه می دهد تا سیستم هایی را برای مدیریت شایستگی و توسعه افراد ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود بخشد تا بر نتایج مربوط به انطباق محصولات و خدمات و نیازها و انتظارات طرف های ذینفع مربوطه تأثیر مثبت بگذارد.

ISO 10015 برای همه سازمان ها صرف نظر از نوع یا اندازه آنها قابل اجرا است. الزامات خانواده ISO 9000 یا هیچ استاندارد دیگری را به آن اضافه نمی کند یا تغییری نمی دهد.

استاندارد ISO 10015 یک استاندارد راهنما برای خانواده ISO 9000 است که فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی و بهبود آن را شرح می دهد.

ISO 10015 از 4 مرحله اصلی تشکیل شده است که به شرح زیر است:

 • نیازسنجی آموزشی: در این مرحله سازمان ها نیازهای آموزشی کارکنان خود را شناسایی می کنند که می تواند شکاف بین مهارت ها و دانش مورد نیاز یک پست سازمانی با مسئول یا افزایش مهارت ها و آگاهی پرسنل نیازمند یادگیری باشد. این نیازسنجی پس از ارسال بررسی می شود و برخی از آموزش ها تایید می شود و برخی ممکن است در دوره های بعدی برگزار شود (معمولاً دوره آموزشی 6 ماه در نظر گرفته می شود).
 • برنامه ریزی: پس از انجام نیازسنجی، برنامه های زمان بندی شده برای اجرای آموزش مصوب در نظر گرفته شود.
 • Run: برنامه ها در زمان های تعیین شده اجرا می شوند
 • اثربخشی آموزشی: بررسی می شود که آیا آموزش ارائه شده مؤثر بوده است یا خیر.
   
ایزو10015
استاندارد 10015 استانداردی راهنما برای خانواده ایزو 9000

ISO 10017:2021 (راهنمای ایزو 10017) / مدیریت کیفیت - راهنمای تکنیک های آماری برای ISO 9001:2015

ایزو 10017 دستورالعمل‌هایی را برای انتخاب تکنیک‌های آماری مناسب ارائه می‌دهد که می‌تواند برای یک سازمان، صرف نظر از اندازه یا پیچیدگی، در توسعه، پیاده‌سازی، حفظ و بهبود یک سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ISO 9001:2015 مفید باشد. استاندارد ایزو 10017 راهنمایی در مورد نحوه استفاده از تکنیک های آماری ارائه نمی دهد.

ایزو 10017
انتخاب تکنیک های آماری با ایزو 10017

ISO 10018:2020 (راهنمای ایزو 10018) / مدیریت کیفیت - راهنمایی برای مشارکت افراد

ایزو 10018 رهنمودهایی را برای مشارکت دادن افراد در سیستم مدیریت کیفیت سازمان و افزایش مشارکت و شایستگی آنها در آن ارائه می دهد. استاندارد ایزو 10018 برای هر سازمانی صرف نظر از اندازه، نوع یا فعالیت آن قابل اجرا است.

ایزو 10018
ایزو 10018

 

برای محاسبه هزینه و قیمت ایزو سری 10000 که کار دشوار و پیچیده ای می باشد، نیاز به بررسی همه عوامل موثر بر قیمت ایزو می باشد.

قیمت اخذ گواهینامه ایزو سری 10000

برای دستیابی به اطلاعات کامل در مورد چگونگی محاسبه هزینه اخذ ایزو بهتر است مطلب مرتبط با هزینه ایزو موجود در وب سایت شرکت اخذ گواهینامه ایزو را مطالعه کنید یا با شماره 02192001320 تماس حاصل فرمایید.

سوالات متداول ایزو ۱۰۰۰۰ - استاندارد های سری 10000 - راهنماهای ایزو 10000

سری استانداردهای ISO 10000 عمدتاً از دستورالعمل هایی برای رضایت مشتری و همچنین دستورالعمل هایی برای سایر جنبه های مدیریت کیفیت تشکیل شده است. سایر استانداردها به کاربرد ISO 9001 در موارد خاص مانند دولت محلی، تولید محصولات زراعی، تولید خودرو و غیره می پردازند.
ISO 10002 استانداردی است که به طور خاص برای رسیدگی به شکایات طراحی شده است. این دستورالعمل در مورد فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به محصولات در یک سازمان، از جمله برنامه ریزی، طراحی، بهره برداری، نگهداری و بهبود ارائه می دهد.
BRSM، ثبت و صدور گواهینامه های ایزو 10002 و ایزو 10004 و سایر ایزوهای سری 10000 را انجام می دهد.
افزودن دیدگاه جدید

Restricted HTML

 • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.