دوره سر ممیزی ایزو 27001:

این دوره برای ارائه دانش و مهارت های مورد نیاز برای ارزیابی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یک سازمان با توجه به الزامات استاندارد ISO/IEC 27001 طراحی شده است.
این دوره جامع شامل مطالعات موردی، آموزش، نقش آفرینی برای اطمینان از اینکه شرکت کننده به طور کامل نقش ممیز/سرممیز را درک می کند و تخصص لازم برای انجام ممیزی های موثر را به دست می آورد، است.

این دوره مناسب چه کسانی است؟

این دوره برای متخصصان امنیت اطلاعات، سرپرست فناوری اطلاعات، مدیر ارشد امنیت اطلاعات، مشاوران سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، نماینده مدیریت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، مدیران امنیت اطلاعات و اعضای گروه اصلی مسئول ایجاد، پیاده سازی، نگهداری، ممیزی و بهبود اطلاعات ایده آل است. 
کارشناسان سیستم های مدیریت امنیت و متخصصانی که در پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات نقش دارند نیز می توانند بهره زیادی از این دوره ببرند.

مزایای شرکت در این دوره:

  • هدف سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و فرآیندهای مربوط به ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود مستمر ISMS را درک کنید.
  • قادر به اعمال رویکرد PDCA برای فرآیندهای مدیریت امنیت اطلاعات باشید.
  • بینش هایی در مورد نقش و مهارت های مورد نیاز یک ممیز / سرممیز به دست آورید.
  • در مفاهیم و اصول ممیزی استاندارد 27001 به خوبی مسلط باشید.
  • برنامه ریزی، انجام و گزارش ممیزی بر اساس ISO 19011 را فرا بگیرید.
     
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسه: 3 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: