دوره ممیزی داخلی IATF 16949:

بخش خودرو به عنوان یکی از اقتصادی ترین بخش ها در بین صنایع در نظر گرفته می شود. با استفاده از یک رویکرد ساختاریافته، فن آوری های روز، افراد بسیار ماهر، فرآیندها و محصولات، این بخش سطوح بالاتری از ارتقاء و پیچیدگی را در فرآیندهای تولید به خود دیده است.
بهبود مستمر در طراحی خودرو، ویژگی‌ها، فناوری پیشرفته، بهینه‌سازی فرآیند، تولید انبوه، برآورده کردن الزامات به موقع با استفاده بهینه از منابع و تغییر مستمر الزامات نظارتی چالش‌های امروزی برای بخش خودرو هستند.
در دنیای مدرن، نیروی انسانی آموزش دیده برای ممیزی داخلی بر اساس IATF 16949 اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است و این آموزش فرصت بسیار خوبی را برای یادگیری و آموزش توسط تیمی از ممیزان مجرب برای شما فراهم می کند.
این دوره همچنین به شرکت کنندگان کمک می کند تا یکی از الزامات صلاحیت ISO 19011 را برای تبدیل شدن به یک ممیز داخلی IATF 16949 برآورده کنند.

مزایای دوره:

 • درک هدف پیاده سازی و ممیزی IATF 16949 
 • درک اهمیت تفکر مبتنی بر ریسک و رویکرد فرآیندی 
 • توسعه نقشه فرآیند با درک گنجاندن مکان های دور
 • توسعه مدل رویکرد فرآیندی پردازش شده و مستندسازی آنها
 • تفسیرالزامات IATF 16949 به همراه اجرا و ممیزی اصولی الزامات
 • اجرای جلسه ممیزی ISO 19011 بر اساس دستورالعمل ممیزی 
 • تعیین الزامات شایستگی ممیزان
 • نگارش صحیح یافته‌های ممیزی، گزارش‌های ممیزی و نکات مهمی را که باید در طول بسته شدن ممیزی رعایت شود.

محتوای دوره:

 • درک محدوده IATF 16949
 • درک هدف سازمانی بابت اجرای الزامات IATF 16949 
 • درک فرآیند، سیستم مبتنی بر فرآیند، تعامل بین فرآیندها و تجزیه و تحلیل ریسک برای مدیریت فرآیند (نگاشت فرآیند و تجزیه و تحلیل فرآیند)
 • درک مفهوم کلیدی رویکرد فرآیند خودرو و چگونگی برآورده شدن الزامات در این رویکرد فرآیندی
 • درک چگونگی گنجاندن الزامات IATF 16949 در توضیحات فرآیند سازمان
 • درک دقیق در مورد هدف و الزامات استاندارد IATF 16949
 • درک نقش ها و مسئولیت های ممیز داخلی و یادگیری برنامه ریزی، انجام و گزارش ممیزی طبق استاندارد راهنمای ممیزی ISO 19011
 • مفاهیم ممیزی داخلی و مهارت های ممیزی
 • درک نحوه تمایز یافته های ممیزی از عدم انطباق های عمده، جزئی و فرصت های بهبود
 • مدیریت عدم انطباق برای ممیزی داخلی
 • یادگیری از طریق مطالعات موردی و تمرین

این دوره مناسب چه کسانی است؟

نمایندگان مدیریت، مجریان، مهندسان، مدیرانی که در پیاده سازی نقش دارند، بهبود QMS و اثربخشی آن، کارکنان از تولید، کیفیت، NPD، زنجیره تامین، بهبود مستمر، مدیران کیفیت، کارکنان سطوح میانی و ارشد سازمان.
 

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: