آموزش آنلاین مدیریت عملیات در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش آنلاین مدیریت عملیات در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط مهندس مجتبی رمضانی سرخی در فضای ادوب کانکت برگزار شد.

مدرس
سرممیز سیستمهای مدیریت
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه