آموزش حضوری و آنلاین تعمیرات و نگهداری در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش حضوری و آنلاین تعمیرات و نگهداری در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط مهندس علی بهنام سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت در مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران برگزار شد.

تعمیرات و نگهداری 1

 

 

تعمیرات و نگهداری 2

 

 

 

Video file
مدرس
مدیر اجرایی بیکران راهکار سعادت
مدت دوره: 4 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه