آموزش حضوری و آنلاین ایمنی و بهداشت در دوره جامع مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش ایمنی و بهداشت در دوره جامع مدیریت سیستم دانشگاه تهران به صورت برخط و حضوری توسط استاد آروین قدملی

ایمنی و بهداشت

 

 

 

ایمنی و بهداشت 3

 

 

 

ایمنی و بهداشت 2

 

 

 

 

مدرس
سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت
مدت دوره: 4 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه