آموزش حضوری و آنلاین مدیریت فرآیند در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش حضوری و آنلاین مدیریت فرآیند در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط دکتر سعید رمضانی سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1402 در مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران برگزار شد.

 

Image
مدیریت فرآیند
مدرس
معلم و مولف
مدت دوره: 4 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه