دوره آموزشی تربیت کارشناسان خبره سیستم های مدیریت دانشگاه تهران

سرفصل های دوره اموزشی تربیت کارشناس خبره سیستم های مدیریت:

عارضه یابی و بهره وری

مدیریت کیفیت

مدیریت فرایند

مدیریت ریسک و تغییرات

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت استراتژیک

مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت

مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت تعمیرات و نگهداری 

مدیریت منابع انسانی

مدیریت عملیات

کنترل کیفیت و بازرسی 

مدیریت علم داده و تحلیل سیستم

مدیریت دانش

ممیزی سیستم

تصمیم گیری 

پروژه اجرایی

مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 64 ساعت
تعداد جلسه: 8 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه