آموزش آنلاین مدیریت منابع انسانی در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش آنلاین مدیریت منابع انسانی در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط دکتر سعید رمضانی در فضای ادوب کانکت برگزار شد.

مدرس
معلم و مولف
مدت دوره: 4 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه