آموزش آنلاین داده کاوی و تحلیل در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش آنلاین داده کاوی و تحلیل در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط دکتر سعید رمضانی در فضای ادوب کانکت برگزار شد.

مدرس
معلم و مولف
مدت دوره: 4 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه