آموزش آنلاین کنترل کیفیت و بازرسی در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران

آموزش آنلاین کنترل کیفیت و بازرسی در بوت کمپ مدیریت سیستم دانشگاه تهران توسط مهندس حجت الله باقری در فضای ادوب کانکت برگزار شد.

مدرس
مدیر فنی بیکران راهکار سعادت
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه