دوره ممیزی داخلی ایزو 45001:

اتخاذ یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S MS) به این منظور است که سازمان قادر می شود که عملکرد OH&S خود را در ارتقای سلامت و ایمنی در محل کار بهبود بخشد و خطرات OH&S خود را مدیریت کند.
ممیزی داخلی یک عنصر ضروری برای یک MS کارآمد OH&S است و با شرکت در این دوره شما با یادگیری و توسعه مهارت هایی که به بهبود عملکرد OH&S سازمان خود کمک می کند، سود خواهید برد.
این دوره آموزشی، مهارت های لازم را برای ارزیابی و گزارش در مورد انطباق و اجرای فرآیندها بر اساس ISO 45001 توسعه می دهد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه ممیزی داخلی را شروع کنید، فعالیت های ممیزی را آماده و انجام دهید، گزارش های ممیزی را جمع آوری و توزیع کنید و فعالیت های بعدی را کامل کنید.

مزایای شرکت در دوره:

 • تهیه، انجام و پیگیری فعالیت های ممیزی ISO 45001
 • شناسایی مزایا و الزامات ممیزی ISO 45001 و انجام ممیزی داخلی در سازمان
 • اکتسای مهارت هایی برای ارزیابی توانایی سازمان برای مدیریت MS OH&S 
 • نگارش گزارش های ممیزی واقعی و پیشنهاد اقدامات اصلاحی حاصل از ممیزی داخلی

این دوره مناسب چه کسانی است؟

هر کسی که در ممیزی، نگهداری یا نظارت بر سیستم مدیریت ISO 45001 دخیل است. این دوره برای متخصصان OH&S، مدیر OH&S / EHS، اعضای کمیته راهبری ISO 45001 OH&S، ممیزان ارشد OH&S، ممیزان داخلی و پرسنل مسئول به روز رسانی الزامات قانونی، نظارت بر عملکرد OH&S و اطمینان از انطباق ISO 45001 ایده آل است.

پیش نیازها:

شما باید دانش خوبی از ISO 45001 و اصول کلیدی یک MS OH&S داشته باشید. اگر نه، به شدت توصیه می شود در دوره الزامات ISO 45001 شرکت کنید

در این دوره موارد زیر را خواهید آموخت:

 • دستورالعمل ممیزی سیستم مدیریت بر اساس ISO 19011
 • کاربرد دستورالعمل ها برای ممیزی ISO 45001
 • مقدمه و بیشینه  ISO 45001
 • درک مفاهیم و الزامات جدید ISO 45001 
 • نحوه اعمال موثر تغییرات ISO 45001 در سیستم مدیریت OH&S موجود 
 • درک ساختار جدید سطح بالای ISO 45001 
 • رهنمودهای کلیدی در مورد چگونگی انجام مؤثر ممیزی داخلی.
مدرس
اساتید BRS
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری, غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: