کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

مشاور و مدرس سیستمهای مدیریت

خانم بوستانی مدرس سیستمهای محیط زیست

سوابق تحصيلي 
فوق لیسانس مهندسی محیط زیست-آلودگی های محیط زیست
لیسانس مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست
دیپلم علوم تجربی

                
سوابق کاري تمام وقت (از آخرين کارفرما شروع و به اولين ختم شود)
 تعداد سال سابقه کاري     با پرداخت بیمه : 12سال                                    بدون پرداخت بیمه :   14 سال    
1- نام کارفرما : شهرداری منطقه 17           سمت : مدیرپروژه HSE-MS-14001:2015&45001:2018-9001:2015/10002&10004:2018تاريخ شروع/ تاريخ پايان :01/12/1399- تاکنون
شرح وظایف شما:  مدیرپروژه HSE-MS-14001:2015&45001:2018-9001:2015/10002&10004:2018
نام  کارفرما:  شهرداری منطقه 17               سمت : مدیر پروژه و مشاور     تاريخ شروع/ تاريخ پايان :1/12/1399- تاکنون 
شرح وظایف شما:  مدیریت پروژه  استقرار و پیاده سازی و نگهداری  HSE-MS-14001:2015&45001:2018-9001:2015/10002&10004:2018   طراحی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها (بومی سازی در شهرداری منطقه 17) ، انجام ممیزی های داخلی برای کلیه ساختمانهای تحت پوشش وتدوین شناسنامه های فرایندی ، تعریف شاخص ها ، پایش اهداف و برنامه ها و شاخص ها ، بررسی عملکردتامین کنندگان IMS، همکاری در ممیزی های خارجی ،همکاری در اجرای سیستم های مدیریتی ، برگزاری کارگاه شناسایی و ارزیابی ریسکهای فرایندی ، جنبه های محیط زیست ؛ خطرات ایمنی و بهداشت شغلی ؛ شناسایی دانش های سازمانی  ، همکاری و نظارت بر اجرا، نظارت بر ارتباطات سازمان با ذینفعان و ارزیابی عملکرد ذینفعان و... ، برگزاری کمیته ها ؛ تشکیل گروه های واتساپی با توجه به شیوع بیماری کرونا جهت مشارکت و مشاوره به نمایندگان HSE ادارات و نواحی و....،شناسایی بافت سازمان و ریسکها و فرصتهای HSE  و اقدامات کنترلی  
2- نام کارفرما : شهرداری منطقه 22          سمت : مدیرپروژه HSE-MS-14001:2015&45001:2018-9001:2015/10002&10004:2018        
 تاريخ شروع/ تاريخ پايان :01/12/1399- تا 1/6/1400
شرح وظایف شما: مدیریت پروژه  استقرار و پیاده سازی و نگهداری  HSE-MS-14001:2015&45001:2018-9001:2015/10002&10004:2018   
     طراحی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها

نام  کارفرما:  شهرداری منطقه 22               سمت : مشاور سیستم انرژی    تاريخ شروع/ تاريخ پايان :01/12/1399- تا 1/6/1400
شرح وظایف شما: مدیریت پروژه  استقرار و پیاده سازی و نگهداری  HSE-MS-14001:2015&45001:2018-9001:2015/10002&10004:2018   طراحی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها (بومی سازی در شهرداری منطقه 22) ، انجام ممیزی های داخلی برای کلیه ساختمانهای تحت پوشش وتدوین شناسنامه های فرایندی ، تعریف شاخص ها ، پایش اهداف و برنامه ها و شاخص ها ، بررسی عملکردتامین کنندگان IMS، همکاری در ممیزی های خارجی ،همکاری در اجرای سیستم های مدیریتی ، برگزاری کارگاه شناسایی و ارزیابی ریسکهای فرایندی ، جنبه های محیط زیست ؛ خطرات ایمنی و بهداشت شغلی ؛ شناسایی دانش های سازمانی  ، همکاری و نظارت بر اجرا، نظارت بر ارتباطات سازمان با ذینفعان و ارزیابی عملکرد ذینفعان و... ، برگزاری کمیته ها ؛ تشکیل گروه های واتساپی با توجه به شیوع بیماری کرونا جهت مشارکت و مشاوره به نمایندگان HSE ادارات و نواحی و....،شناسایی بافت سازمان و ریسکها و فرصتهای HSE  و اقدامات کنترلی  

3- نام کارفرما : اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران  
   سمت : مشاور و کارشناس پیاده سازی استاندارد ISO14001:2015    تاريخ شروع/ تاريخ پايان :01/10/1399- تا 1/4/1400
شرح وظایف شما:طراحی روشهای اجرایی و دستورالعملها و راهنمای محیط زیست و برگزاری کارگاههای آموزشی با نمایندگان محیط زیست ادارات و معاونت ها جهت شناسایی ریسکها و فرصتهای و نقاط ضعف و قوت محیط زیستی سازمان تحلیل نتایج و ترسیم و ارزیابی ( بر اساس ماتریس SWOT)تعیین راهکارها و اقدامات ، بازدید و شناسایی جنبه های محیط زیست بر اساس چرخه عمر و ترسیم پرسپکتیو LIFE CYCLE  سازمان ، همکاری و نظارت بر تعیین مصارف بارز ، جنبه های محیط زیستی ، تعیین ACTIONPLAN برای  مصارف بارز ، نظارت بر ارتباطات سازمان با ذینفعان و ارزیابی عملکرد ذینفعان  ،تدوین فرایند طراحی در سیستم مدیریت محیط زیست و... برگزاری کلاسهای آموزشی برای کلیه کارکنان خدماتی و رانندگان شرکت ، انجام ممیزی داخلی ، صدور عدم انطباقهای ممیزی ، همراهی در ممیزی خارجی 
4-نام  کارفرما: شرکت گاز استان کرمان    سمت : مشاور و مدیر پروژه ISO14001:2015&ISO45001:2018&ISO50001:2018تاریخ : 1396 تا 1398
شرح وظایف شما: استقرار و پیاده سازی و نگهداری  سیستمهای مدیریت کیفیت ؛ انرژی  و ایمنی و بهداشت و محیط زیست    ISO9001:2015&ISO14001:2015&ISO45001:2018&ISO50001:2018طراحی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها (بومی سازی در شرکتهای گاز) بازدید از نواحی ،شناسایی بافت سازمان و ریسکها و فرصتهای HSE  و اقدامات کنترلی  برگزاری جلسات با نمایندگان پیمانکاران و ناظرین HSE  استان ، انجام ممیزی های داخلی برای کلیه ساختمانهای تحت پوشش وتدوین شناسنامه های فرایندی ، تعریف شاخص ها ، پایش اهداف و برنامه ها و شاخص ها ، بررسی عملکردتامین کنندگان از نظر  کیفیت ؛ انرژی  و ایمنی و بهداشت و محیط زیست    ، همکاری در ممیزی های خارجی ،همکاری در اجرای سیستم های مدیریتی ، برگزاری کارگاه شناسایی و ارزیابی جنبه های انرژی و رسم خطوط مبنا ، بازدید و شناسایی جنبه های محیط زیست بر اساس چرخه عمر و ترسیم پرسپکتیو LIFE CYCLE  سازمان ، همکاری و نظارت بر تعیین مصارف بارز ، جنبه های محیط زیستی ، تعیین ACTIONPLAN برای  مصارف بارز بارز ، نظارت بر ارتباطات سازمان با ذینفعان و ارزیابی عملکرد ذینفعان  و... ، برگزاری کمیته های انرژی و کارگاه های آموزشی برای نمایندگان انرژی و HSE و کلیه پرسنل سازمان
5-نام  کارفرما: شرکت گاز استان هرمزگان   سمت : مشاور و مدیر پروژه ISO9001:2015&ISO3100&ISO10002&ISO10004&ISO14001:2015&ISO45001:2018 تاریخ : 1398 تا 1400
شرح وظایف شما:مدیر پروژه و همکاری در استقرار و پیاده سازی و نگهداری  سیستمهای مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت و محیط زیست    ISO9001:2015&ISO14001:2015&ISO45001:2018&ISO50001:2018طراحی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها (بومی سازی در شرکتهای گاز) بازدید از نواحی ،شناسایی بافت سازمان و ریسکها و فرصتهای HSE  و اقدامات کنترلی  برگزاری جلسات با نمایندگان پیمانکاران و ناظرین HSE  استان ، انجام ممیزی های داخلی برای کلیه ساختمانهای تحت پوشش وتدوین شناسنامه های فرایندی ، تعریف شاخص ها ، پایش اهداف و برنامه ها و شاخص ها ، بررسی عملکردتامین کنندگان از نظر  کیفیت و ایمنی و بهداشت و محیط زیست    ، همکاری در ممیزی های خارجی ،همکاری در اجرای سیستم های مدیریتی ، بازدید و شناسایی جنبه های محیط زیست بر اساس چرخه عمر و ترسیم پرسپکتیو LIFE CYCLE  سازمان  و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی شناسایی ریسکهای و فرصتهای HSE ، همکاری و نظارت بر تعیین مصارف بارز ، جنبه های محیط زیستی ، تعیین ACTIONPLAN برای  مصارف بارز بارز ، نظارت بر ارتباطات سازمان با ذینفعان و ارزیابی عملکرد ذینفعان  و... ، برگزاری کمیته های انرژی و کارگاه های آموزشی برای نمایندگان انرژی و HSE و کلیه پرسنل سازمان
6-نام  کارفرما: شرکت گاز استان زنجان    سمت : مدیر پروژه سیستمهای مدیریتی ISO9001:2015 ,ISO10002:2018,ISO10004:2018,ISO3100,ISO14001:2015&ISO45001:2018&ISO50001:2018    تاريخ شروع/ تاريخ پايان :1/06/1396- 1/12/1399
شرح وظایف شما: شرح وظایف شما: استقرار و پیاده سازی و نگهداری  سیستمهای مدیریت کیفیت ؛ انرژی  و ایمنی و بهداشت و محیط زیست     مدیر پروژه سیستمهای مدیریتی ISO9001:2015 ,ISO10002:2018,ISO10004:2018,ISO3100,ISO14001:2015&ISO45001:2018&ISO50001:2018طراحی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها (بومی سازی در شرکتهای گاز) بازدید از نواحی ، برگزاری جلسات با نمایندگان پیمانکاران و ناظرین HSE  استان ، انجام ممیزی های داخلی برای کلیه ساختمانهای تحت پوشش وتدوین شناسنامه های فرایندی ، تعریف شاخص ها ، پایش اهداف و برنامه ها و شاخص ها ، بررسی عملکردتامین کنندگان از نظر  کیفیت ؛ انرژی  و ایمنی و بهداشت و محیط زیست    ، همکاری در ممیزی های خارجی ،همکاری در اجرای سیستم های مدیریتی ، برگزاری کارگاه شناسایی و ارزیابی جنبه های انرژی و رسم خطوط مبنا ، بازدید و شناسایی جنبه های محیط زیست بر اساس چرخه عمر و ترسیم پرسپکتیو LIFE CYCLE  سازمان ، همکاری و نظارت بر تعیین مصارف بارز ، جنبه های محیط زیستی ، تعیین ACTIONPLAN برای  مصارف بارز بارز ، نظارت بر ارتباطات سازمان با ذینفعان و ارزیابی عملکرد ذینفعان  ،تدوین فرایند طراحی در سیستم مدیریت انرژی و... ، برگزاری کمیته های انرژی و کارگاه های آموزشی برای نمایندگان انرژی و کلیه پرسنل سازمان،شناسایی بافت سازمان و ریسکها و فرصتهای HSE  و اقدامات کنترلی  

7-نام  کارفرما: شرکت گاز استان مرکزی     سمت : مشاور سیستم انرژی  و ایمنی و بهداشت و محیط زیست ISO14001:2015&ISO45001:2018&ISO50001:2018    تاريخ شروع/ تاريخ پايان :1/06/1393- 1/12/1396
شرح وظایف شما: شرح وظایف شما: استقرار و پیاده سازی و نگهداری  سیستمهای مدیریت کیفیت ؛ انرژی  و ایمنی و بهداشت و محیط زیست    ISO9001:2015&ISO14001:2015&ISO45001:2018&ISO50001:2018طراحی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها (بومی سازی در شرکتهای گاز) بازدید از نواحی ، برگزاری جلسات با نمایندگان پیمانکاران و ناظرین HSE  استان ، انجام ممیزی های داخلی برای کلیه ساختمانهای تحت پوشش وتدوین شناسنامه های فرایندی ، تعریف شاخص ها ، پایش اهداف و برنامه ها و شاخص ها ، بررسی عملکردتامین کنندگان از نظر  کیفیت ؛ انرژی  و ایمنی و بهداشت و محیط زیست    ، همکاری در ممیزی های خارجی ،همکاری در اجرای سیستم های مدیریتی ، برگزاری کارگاه شناسایی و ارزیابی جنبه های انرژی و رسم خطوط مبنا ، بازدید و شناسایی جنبه های محیط زیست بر اساس چرخه عمر و ترسیم پرسپکتیو LIFE CYCLE  سازمان ، همکاری و نظارت بر تعیین مصارف بارز ، جنبه های محیط زیستی ، تعیین ACTIONPLAN برای  مصارف بارز بارز ، نظارت بر ارتباطات سازمان با ذینفعان و ارزیابی عملکرد ذینفعان  ،تدوین فرایند طراحی در سیستم مدیریت انرژی و... ، برگزاری کمیته های انرژی و کارگاه های آموزشی برای نمایندگان انرژی و کلیه پرسنل سازمان،شناسایی بافت سازمان و ریسکها و فرصتهای HSE  و اقدامات کنترلی  

8-نام  کارفرما: شرکت گاز استان فارس    سمت : مشاور سیستم انرژی  و ایمنی و بهداشت و محیط زیست ISO14001:2015&ISO45001:2018&ISO50001:2018    تاريخ شروع/ تاريخ پايان :1/03/1396- تا12/1398
شرح وظایف شما: استقرار و پیاده سازی و نگهداری  سیستمهای مدیریت کیفیت ؛ انرژی  و ایمنی و بهداشت و محیط زیست    ISO9001:2015&ISO14001:2015&OHSAS18001:2007&ISO50001:2018طراحی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها (بومی سازی در شرکتهای گاز) بازدید از نواحی ، برگزاری جلسات با نمایندگان پیمانکاران و ناظرین HSE  استان ، انجام ممیزی های داخلی برای کلیه ساختمانهای تحت پوشش وتدوین شناسنامه های فرایندی ، تعریف شاخص ها ، پایش اهداف و برنامه ها و شاخص ها ، بررسی عملکردتامین کنندگان از نظر  کیفیت ؛ انرژی  و ایمنی و بهداشت و محیط زیست    ، همکاری در ممیزی های خارجی ،همکاری در اجرای سیستم های مدیریتی ، برگزاری کارگاه شناسایی و ارزیابی جنبه های انرژی و رسم خطوط مبنا ، بازدید و شناسایی جنبه های محیط زیست بر اساس چرخه عمر و ترسیم پرسپکتیو LIFE CYCLE  سازمان ، همکاری و نظارت بر تعیین مصارف بارز ، جنبه های محیط زیستی ، تعیین ACTIONPLAN برای  مصارف بارز بارز ، نظارت بر ارتباطات سازمان با ذینفعان و ارزیابی عملکرد ذینفعان  ،تدوین فرایند طراحی در سیستم مدیریت انرژی و... ، برگزاری کمیته های انرژی و کارگاه های آموزشی برای نمایندگان انرژی و کلیه پرسنل سازمان،شناسایی بافت سازمان و ریسکها و فرصتهای HSE  و اقدامات کنترلی  


9-نام  کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران     سمت : کارشناس ارشدIMS  (ثابت و مستقر در محل کارفرما )    تاريخ شروع/ تاريخ پايان :1/3/1392 تا 28/12/95
شرح وظایف شما: مدیریت پروژه  استقرار و پیاده سازی HSE-MS و نگهداری ISO14001:2004 و OHSAS18001:2007طراحی روشهای اجرایی و دستورالعمل ها (بومی سازی در شرکتهای گاز)استقرار و نگهداری سیستم های مدیریتی HSE-MS ،  ISO9001، ISO14001، OHSAS18001، انجام ممیزی های داخلی برای کلیه ساختمانهای تحت پوشش وتدوین شناسنامه های فرایندی ، تعریف شاخص ها ، پایش اهداف و برنامه ها و شاخص ها ، بررسی عملکردتامین کنندگان (بررسی HSEPLAN پیمانکاران ، نظارت بر عملکرد HSEپیمانکاران ، نظارت بر امتیاز ارزیابی عملکرد پیمانکاران ارائه الزامات و دستورالعمل ها و روشهای کاری مورد نیاز ، نحوه مدیریت پسماند و پساب در پروژه ها ،  تحلیل حوادث و بررسی و ریشه یابی علل حوادث ، مدیریت تغییرات و نظارت بر بازرسی تجهیزات حیاتی و ....)  ، همکاری در ممیزی های خارجی ،همکاری در اجرای سیستم های مدیریتی ، برگزاری کارگاه شناسایی و ارزیابی ریسک ، همکاری و نظارت بر شناسایی و ارزیابی ریسک ها و خطرات ایمنی و بهداشت شغلی ، جنبه های محیط زیستی ، تعیین ACTIONPLAN برای ریسک های غیر قابل قبول و جنبه های محیط زیستی بارز ، نظارت بر ارتباطات سازمان با ذینفعان و ارزیابی عملکرد ذینفعان  ، بررسی شکایاتHSE  ,ونظارت بر نحوه پاسخگویی ، برگزاری کارگاه های آموزشی برای نمایندگان HSE و کلیه پرسنل سازمان

        

11-نام  کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب – شمال شرق – زاینده رود- اروند  ، تهران      سمت : مدیر پروژه  HSE و نگهداریISO9001    تاريخ شروع/ تاريخ پايان :25/5/1390تا 25/12/92
نام پروژه: استقرار و اجرای سیستم مدیریت ایمنی و  بهداشت شغلی و محیط زیست  HSE-MS و ISO14001&OHSAS18001 و نگهداری سیستم ISO9001
شرح وظایف شما: بررسی و تجزیه و تحلیل وضع موجود ( نقاط ضعف و نقط قوت ) و ارائه گزارش فاز شناخت با بازدید از کلیه کارگاههای موجود و عملکرد پیمانکاران – آموزش استانداردهای ذکر شده فوق – مستندسازی( با تناسب با فعالیتهای موجود و جنبه های محیط زیستی بارز و ریسک هاو خطرات صنعت ساختمان : سقوط از ارتفاع وو داربست بندی ، نحوه حمل بار ، ماشین آلا موجود در پروژه ، مدیریت نخاله های ساختمانی و .... – همکاری در پیاده سازی سیستم های مدیریتی و نظارت بر اجرای سیستم ارزیابی عملکرد پیمانکاران و طراحی سیستم های تشویق و تنبیه  – نظارت بر اجرای سیستم های فوق، انجام ممیزی داخلی و نظارت بر رفع عدم انطباق ها و همراهی در ممیزی خارجی 
12-نام  کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس
    سمت : مدیر پروژه IMS ( مستقر در دستگاه نظارت بصورت تمام وقت )    تاريخ شروع/ تاريخ پايان :1/10/1390-
نام پروژه :استقرار و نگهداری IMS
شرح وظایف شما : تدوین روشهای کاری –کنترل مستندات ، مسئول IMS،  استقرار و اجرای سیستم  IMS با بازدید از کارگاههای موجود بصورت هفتگی نظارت بر عملکرد پیمانکاران موجود و تکمیل چک لیست های کنترلی نحوه صدور پرمیت ، نحوه نظافت سایت و ....برگزاری جلسات متوالی با مدیرعامل جهت اعمال جرائم در صورت وضعیت های پیمانکاران و ارائه راهکارهای مناسب خروجی از طوفان های فکری ناشی از جلسات با هیئت مدیره و گروه کارشناسی شرکت جهت فرهنگ سازی و رعایت نمودن موارد HSE در پروژه ها به همراه برگزاری کارگاههای آموزش های مرتبط ، الزام انجام معاینات دوره ای و نظارت بر انجام آن ، تدوین اهداف و برنامه ها و شاخص ها پایش شاخص ها 

سوابق تدريس 


دوره های آموزشی برگزار شده 
1-    عنوان دوره : مبانی و الزامات سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018و کارگاه شناسایی و ارزیابی جنبه های انرژی ؛ کارگاه رسم خطوط مبنا ؛ کارگاه ممیزی داخلی انرژی    کارفرما / محل برگزاری: شرکت گاز استان فارس ، شرکت گاز استان تهران ، شرکت گاز استان البرز  ، سیمان کردستان ، گاز استان کرمان ، گاز استان زنجان، گاز بوشهر و...

2-    عنوان دوره : مبانی و الزامات سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 و کارگاه شناسایی و ارزیابی جنبه های محیط زیستی     کارفرما / محل برگزاری: شرکت گاز استان مرکزی ، شرکت گاز استان فارس ، شرکت گاز استان همدان ، شرکت گاز استان کردستان ، شرکت گاز استان البرز شهرداری منطقه 17 و 22 و اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران   

3-    عنوان دوره :دوره مبانی و مفاهیم HSE و کارگاههای شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت و جنبه های محیط زیست، نحوه شناسایی تغییرات ، کنترلهای عملیاتی موجود     کارفرما/ محل برگزاری : شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ، کلیه ساختمانهای تحت پوشش
4-    عنوان دوره :کارگاه شناسایی و ارزیابی ریسک و جنبه های محیط زیست     کارفرما/ محل برگزاری : شرکت پخش و فرآورده های نفت ساری  
5-    عنوان دوره :دوره IMS-دور ه های مرتبط با کیفیت و ایمنی و بهداشت و محیط زیست
    کارفرما/ محل برگزاری : شرکت سرآمد ساختمان – شرکت سیمان زابل - شرکت سیمان شهرکرد/شهرکرد در محل کارخانه/شرکت سیمان دلیجان/شرکت سیمان کارون/شرکت سیمان لوشان/سیمان هگمتان/سیمان دشستان بوشهر و .....
6-    برگزاری الزامات و مفاهیم  HSE    شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ، شرکت های سرمایه گذاری : پردیس ، اروند ، تبریز ، اردبیل و اصفهان 
7-    عنوان دوره : EN16001:2007   و ممیزی انرژی    کارفرما/ محل برگزاری : /دفتر تهران  شرکت مهندسی مشاورOSP/شرکت سیمان شاهرود محل کارخانه 
8-    عنوان دوره : الزامات و ممیزی داخلی ISO14001:2004    کارفرما/ محل برگزاری :موسسه ارتقا سام ایرانیان /دفتر شرکت 
9-    عنوان دوره : HSE-MS-ISO14001&OHSAS1800&ISO45001:2018


    کارفرما/ محل برگزاری :شرکت مهندسی سرآمد ساختمان /شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس- شرکت سرمایه گذاری شمالشرق – شمال غرب- زاینده رود - گاز تهران – گاز زنجان – گاز کرمان – گاز بوشهر-شرکت گاز استان تهران-شرکت گاز استان آذربایجان غربی –شرکت گاز استان کردستان –گروه مهندسی CAPE-شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران- شرکت گروه ساختمانی معلم –شهرداری منطقه 17-شهرداری منطقه 10-شهرداری منطقه 6 

10-    دوره آموزشی LCA ارزیابی چرخه عمر محیط زیستی 


11-    دوره آموزشی مدیریت مصرف انرزی آب ؛ برق ،گاز در محیط های اداری و منازل برای دانشگاه فنی و حرفه ایی اصفهان 
    کارفرما/ محل برگزاری : اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، کارخانه سیمان سپاهان ، معدن گل گهر سیرجان ، گاز استان مرکزی ،شرکت بین المللی بیکران راهکار سعادت
کارفرما : دانشگاه فنی و حرفه ایی اصفهان برای پرسنل دانشگاه ها 
سوابق، توانایی ها و مهارتهای شما در زمینه سیستم مدیریتی 
طراحی مستندات و تدوین و نگارش مستندات ( روش اجرایی ، دستورالعمل ؛ راهنما، نظامنامه خط مشی  ، HSEPLAN و...) اجرای سیستم های ISO9001 :2015،OHSAS18001:2007,ISO14001:2004, ISO14001:2015، HSE-MS ISO45001:2018،ISO50001:2018 و...) متناسب با فرایندهای شرکت و بومی سازی در صنعت مرتبط و دارای سوابق اجرایی درشرکت های : شرکت گاز استان بوشهر ، شرکت گاز استان آذربایجان غربی  ، شرکت گاز استان زنجان ، گاز استان هرمزگان
 گاز استان تهران ، گاز استان مرکزی (و ارتقاءISO14001:2015و ISO9001:2015)، شرکت گاز استان البرز ، شرکت گاز استان فارس(و ارتقاءISO14001:2015و ISO9001:2015)،  ، شرکت گاز استان کردستان(و ارتقاءISO14001:2015)،  ،شرکت گاز همدان ،  شرکت سرآمد ساختمان ,شرکت پخش فرآورده های نفتی ساری ، سیمان زابل ، سیمان بجنورد ، شرکت آلومینیوم سازی پارس ، شرکت لوله و اتصالات تکاب اتصال ، شرکت سیمان سفید و خاکستری ساوه ، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس ، شرکت سرمایه گذاری شمالشرق – شمال غرب- زاینده رود ، شرکت سرمایه گذاری تهران ، شرکت سرمایه گذاری اروند ، شکت مهندسی و توسعه گاز ایران ، شرکت سیمان بهبهان ، شرکت سیمان بوهروک یزد ، اداره راه و ترابری بوشهر ، شرکت سیمان دشتسان ، شرکت سیمان کارون ، شرکت سیمان دلیجان ، شرکت سیمان اردبیل ، شرکت سیمان قشم، شرکت سیمان لوشان ، شرکت سیمان هگمتان ، سیمان اردستان ،سیمان زابل  شرکت در مشاوره ها وآموزش
و  همراهی  در ممیزیIAS شرکت BRS به عنوان EXPERT