کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه شهیدبهشتی

مدیر تحول اداری

استاد رفیعی مدرس آکادمی BRS

استاد مجتبی رفیعی، مدیر تحول اداری و از مدیران مجرب در حوزه های مدیریتی است. به اذعان بسیاری از دانش پذیران، علاوه بر دانش بالا و از شیوه بیان و انتقال مناسب مطالب نیز بهره مند هستند.

سوابق تحصيلي

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه شهیدبهشتی


سوابق شغلي

20 سال به عنوان کارشناس و مدیر تحول اداری- عضویت در کمیته ها و کارگروههای مختلف مرتبط با تحول اداری، منابع انسانی و سیستم های مدیریتی


سوابق تدریس

15 سال تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سازمانها در موضوعات مدیریتی و سیستمی


تالیف و ترجمه

بیش از 20 مقاله در مجلات و کنفرانس های ملی و بین المللی


فعالیتها و پروژه های اجرایی

اجرای بیش از 15 پروژه به عنوان مجری یا مسوول پروژه در حوزه تحول و منابع انسانی


برخی از گواهينامه هاي حرفه اي

گواهينامه تدريس در حوزه هاي مديريتي (صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي)، ممیز واجد صلاحیت 5S وزارت نیرو،  ارزیاب استاندارد ملی 34000  تعالي منابع انساني ، گواهينامه سرمميزي مميزي سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 :2015


افتخارات شخصي

كسب رتبه 2 در آزمون سراسري كارشناسي ارشد سال 1382(مشمول طرح نخبگان) و دريافت معافيت سربازي توسط مقام معظم رهبري (مطابق با بخشنامه معافيت سربازي افراد نخبه)


افتخارات سازماني (مرتبط با شغل و مسووليت سازماني)


ارائه 3 تجربه مديريتي  در كنفرانس بين المللي مديريت در سالهای 89، 96 و 98 
كسب رتبه اول شرکت توزيع برق خراسان رضوي در جشنواره شهيدرجايي در سه سال متوالی (97 الی 99 ) 

 سوابق تدریس در قالب پروژه های اجرا شده :

آموزش به مدیران و کارشناسان در سرفصل های ذیل در شرکت توزیع برق خراسان رضوی

 EFQM از سال 88 الی 92
 مهندسي مجدد فرايندها از سال 97 تا 98
 مديريت عملکرد سازماني و فردي  98 تا کنون
  5s+1  از 98 تا کنون
 حل مساله با رويکرد RCA از سال 99 تا کنون