کتاب ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ توسط کمیتۀ فنی ایزو /TC 34، فرآورده­های غذایی، کمیتۀ فرعی SC 17 و سیستم­های مدیریت ایمنی غذایی تهیه شده است. به جای 8 بند موجود در ورژن 2005، اکنون 10 بند در ورژن 2018 همراه با یک رویکرد جامع داریم که تفکر مبتنی بر ریسک را در مورد صنایع غذایی پوشش می­دهد.

قبلاً تمرکز بر نحوۀ پیشگیری، کاهش و حذف مخاطرات ایمنی غذایی/تغذیه بوده است تا بدین طریق هرگونه ریسک سلامتی که می­توانند به هر نوع مشتری (انسانی یا حیوانی) آسیب برسانند را کنترل نماییم ، اما اکنون هر سازمانی که در زنجیرۀ غذایی وجود دارد باید بر ریسک کسب و کاری که می­تواند از طریق ایمنی غذایی به بار آید نیز تمرکز کند.

این ریسک همیشه در هر سازمانی وجود دارد و دلیل آن به عدم اطمینان (نبود دانش) راجع به آینده و نتایج موردانتظار برمی­گردد. در این مورد فکر کنید که چه تعداد فراخوان محصولات غذایی و چه تعداد بیماری­های غذازاد در بسیاری از سازمانهای موجود در زنجیرۀ غذایی در سالهای اخیر و در سرتاسر جهان رخ داده است، همچنین در این مورد نیز بیاندیشید که این سازمانها با چه حجمی از ریسکها در سطح کسب و کار مواجه شده اند که اکنون اهمیت ارتباط ایمنی غذایی با ریسک سازمانها بخشی از ورژن ISO 22000:2018  شده است.

ISO 22000:2018 بر اساس چارچوب Annex SL توسعه یافته است که این چارچوب همان چارچوبی است که در سایر سیستم­های مدیریتی محبوب همچون ISO 9001، ISO 14001 و غیره نیز بکار رفته است. از آنجاییکه ISO 22000:2018 در راستای چارچوب Annex AL است، لذا ادغام این استاندارد با سایر استانداردهای محبوب همچون ISO 9001، ISO 14001 و غیره خیلی راحت خواهد بود. Annex AL ساختار، متن و اصطلاحات و تعاریف را هماهنگ می­کند و در عین حال، توسعه دهندگان استانداردها را جهت یکپارچه­سازی الزامات و موضوعات تکنیکی خاص خود، منعطف می­سازد.

قیمت
48,000 تومان
نویسنده/ مترجم
اساتید BRS
تعداد صفحات: 95 صفحه
تاریخ انتشار:
ناشر: شرکت بیکران راهکار سعادت
گروه: آموزش