کتاب استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست - ISO 14001

ویرایش جدید استاندارد مدیریت محیط زیست ایزو 14001 در سال 2015 توسط سازمان جهانی استاندارد سازی منتشر شد و توسط تیم مولفان و مترجمان شرکت بیکران به سرپرستی دکتر سعید رمضانی ترجمه و به بازار مدیریتی فارسی زبانان ارائه شد.

هدف این استاندارد بین المللی، ارائه چارچوبی به سازمانها جهت حفاظت از محیط زیست و پاسخ به شرایط زیست محیطی در حال تغییر در تعادل با نیازهای اجتماعی- اقتصادی است. این استاندارد الزاماتی را مشخص می نماید که سازمان را قادر می سازد به نتایجی دست یابد که برای سیستم مدیریت زیست محیطی خود تعیین کرده است. 

رویکرد نظام­مند به مدیریت زیست محیطی، می تواند اطلاعاتی را جهت موفقیت بلند مدت در اختیار مدیریت ارشد قرار دهد و گزینه هایی برای مشارکت در توسعه پایدار از طرق زیر ایجاد نماید:

- حفاظت از محیط زیست از طریق پیشگیری یا کاهش پیامدهای زیست محیطی نامناسب،

- کاهش اثر نامناسب بالقوه شرایط زیست محیطی بر سازمان،

- کمک به سازمان در برآورده نمودن الزامات انطباقی،

 - ارتقاء عملکرد زیست محیطی،

- بکارگیری رویکردی مبتنی بر چرخه حیات در کنترل یا تأثیرگذاری بر روشی که محصولات و خدمات سازمان طراحی، ساخته، توزیع، مصرف و دفع نهایی می شوند که این کنترل می تواند از پیامدهای زیست محیطی ناشی از تغییر ناخواسته مسیر به بخش دیگری از چرخه حیات پیشگیری کند،

- دستیابی به منافع مالی و عملیاتی، که می تواند از طریق اجرای دقیق گزینه های زیست محیطی جایگزین که موقعیت سازمان را در بازار تقویت می کنند، حاصل شود،

- تبادل اطلاعات زیست محیطی با طرفهای ذینفع مرتبط.

این استاندارد بین المللی، مانند سایر استانداردهای بین المللی قصد افزایش یا تغییر الزامات قانونی سازمان را ندارد.

قیمت
35,000 تومان
نویسنده/ مترجم
اساتید BRS
تعداد صفحات: 51 صفحه
تاریخ انتشار:
ناشر: بیکران راهکار سعادت