کتاب استاندارد مدیریت انرژی_ ISO50001

هدف این استاندارد توانمند نمودن سازمان ها برای استقرار سیستم ها و فرایندهای لازم جهت بهبود مستمر عملکرد انرژی شامل بازدهی، استفاده و مصرف انرژی است. این استاندارد الزامات سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را برای یک سازمان مشخص می کند. پیاده سازی موفق یک EnMS، از فرهنگ بهبود عملکرد انرژی مبتنی بر تعهد همه سطوح سازمان و به ویژه مدیریت ارشد، حمایت می کند. در بسیاری از موارد نیز سبب تغییرات فرهنگی در سازمان می شود. این ایزو برای فعالیت های تحت کنترل سازمان به کار برده می شود. کاربرد آن می تواند در تطبیق با الزامات خاص سازمان از جمله پیچیدگی سیستم های آن، درجه مستندات و منابع موجود سازمان متناسب گردد. این ایزو برای استفاده از محصول توسط مصرف کننده در خارج از دامنه و مرز EnMS، همچنین برای طراحی محصول در خارج از تسهیلات، تجهیزات، سیستم ها با فرایندهای استفاده انرژی اعمال نمی شود. این ایزو مربوط به طراحی و تهیه تسهیلات، تجهیزات، سیستم ها یا فرایندهای استفاده انرژی در دامنه و مرز EnMS اعمال می شود. توسعه و پیاده سازی یک سیستم مدیریت انرژی، شامل خط مشی انرژی، اهداف کلان و خرد انرژی و برنامه عملیاتی مربوط به بازده انرژی، استفاده انرژی و مصرف انرژی در قالب اجرای الزامات قانونی و سایر الزامات می شود.

قیمت
50,000 تومان
نویسنده/ مترجم
اساتید BRS
تعداد صفحات: 74 صفحه
تاریخ انتشار:
ناشر: شرکت بیکران راهکار سعادت
گروه: آموزش