نظام آراستگی

Submitted by admin on د., 01/20/2020 - 11:17
نام استاندارد
5S
چارچوب استاندارد

ساماندهي در عام ترين مفهوم آن عبارت است از نظم دادن به كليه اجزاي يك سازمان در جهت اهداف ان. از ديدگاه «استاندارد پنج اس» ساماندهي به معناي تشخيص موارد ضروری از غيرضروری، اجرا تصميمات قاطع و مديريت اولويتها براي رهايي از غيرضروريها است. درمحیط هایی که با اجرای نظام آراستگی مدیریت میشوند، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود بانظمی خاص مرتب میشوند و این امر تاحد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد. اجرای منظم مراحل نظام آراستگی، محیطی پاکیزه و بهداشتی رافراهم می آورد و از همه مهمتر تلاش برای ایجاد عادتهای صحیح درکارکنان مهمترین عامل درتحقق محیط های آراسته میباشد.

نظام آراستگی S5، خلاصه عبارات Seiri (سازماندهی ), Seition ( نظم و ترتیب ), Shitsuke (انضباط), Seiso (پاكیزه سازی) و Seiketus (استانداردسازی) می‌باشد؛ این استاندارد نظامی است كه در ژاپن بصورت نهادینه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را برای واحدهای صنعتی و خدماتی به ارمغان آورده است. همچنین باعث نگرش و رویكردي نظام مند به سازماندهي محيط کار، حفظ قواعد، هنجارها و نگهداري اصول لازم براي انجام درست کارها میشود. این رویكرد با سازماندهي محيط کار و با بكارگيري روشهاي ساده سازي عمليات در جهت انجام کارها به نحوي آسان تر، سریع تر، ارزان تر، ایمن تر و موثرتر اقدام مينماید.

مزایای استاندارد

بهبود بهره وري شركت بوسيله شناسايي و رفع اتلافهاي سازماني و اداري ناشي از فقدان نظام آراستگي

ارتقاء روحيه كاري، رضايتمندي شغلي و شادابي كاركنان به دليل زيباسازي و آراستگي محيط كار

پوياتر نمودن فرهنگ سازماني و فعالسازي كاركنان در جهت مشاركت و بهبودجويي در محيط كار

ايجاد و تقويت روحيه كار گروهي و تيمي به دليل آموزش آن در خلال پروژه و استقرار نظام 5S در قالب كار تيم

تصویر
نظام آراستگی