سیستم مدیریت ارزشگذاری برند

Submitted by admin on د., 01/20/2020 - 11:13
نام استاندارد
ISO 10668
سال انتشار
2010
چارچوب استاندارد

دارایی نامشهود تجاری شامل اسامی، عبارت، علامت ها، نشان ها، لوگوها و طرح ها و یا ترکیبی از ان ها و سایر موارد است که به منظور شناسایی کالاها، خدمات و شرکت ها استفاده شده و در رابطه با ان کالا یا خدمات تصویر یا معنای متمایزی در ذهن ذینفعان تداعی میکند که به واسطه ان برای انها منافع یا ارزش های اقتصادی ایجاد می گردد.

استفاده از یک سیستم مدیریتی بین المللی گامی موثر در ایجاد، مدون سازی، اجرا و استقرار روش ارزش گذاری برند بنگاه های اقتصادی می باشد که در استاندارد ISO10668 تبیین گردیده است. این استاندارد تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و شیوه های اندازه گیری ارزش مالی برند می باشد و همچنین چارچوبی برای ارزش گذاری برند مشتمل بر اهداف، مبانی ارزش گذاری، رویکردهای ارزش گذاری، روش های ارزش گذاری و یافتن داده ها و فرضیات کیفی را معین می سازد.

مزایای استاندارد

درج ارزش برند در گزارشات و صورت های مالی

ارزش گذاری سهام و امکان ورود به بورس

دریافت گواهی نامه بین المللی ارزش برند بر مبنای استاندارد مورد نظر

استفاده به عنوان آورده در سرمایه گذاری های مشتریک داخلی و خارجی

تصویر
ارزشگذاری برند