دوره آموزشی استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای ایزو 45001

سرفصل دوره آشنایی با الزامات ISO45001:2018


- نگاهی بر تاریخچه ایمنی و بهداشت شغلی
- مقایسه ساختار استاندارد جدید و استاندارد قبلی
- آشنایی با مفاهیم اصلی در سیستم ایمنی و بهداشت شغلی
- آشنایی با شناخت فضای سازمان (شامل تعیین دامنه کاربرد و نیازها و انتظارات ذینفعان)
- بررسی رهبری و مشارکت کارگران با تمرکز به نحوه مشارکت و مشاوره کارگران
- بررسی طرح ریزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (نحوه تعیین ریسک و فرصتها و اقدامات آن و شناسایی خطرات)
- بررسی اهداف در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و طرح ریزی
- بررسی منابع ، شایستگی و آگاهی و ارتباطات در سیستم OH&S
- بررسی اطلاعات مدون در سیستم OH&S
- بررسی طرح ریزی و کنترل عملیات (بررسی مدیریت تغییر و آمادگی واکنش در شرایط اضطراری)
- بررسی ارزیابی عملکرد با بررسی نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی انطباق
- نحوه انجام ممیزی داخلی در سیستم OH&S و موارد قابل بررسی در بازنگری مدیریت
- نحوه ایجاد بهبود در سازمان با تمرکز بر رویداد و عدم انطباق و اقدام اصلاحی

مدرس
مشاور و مدرس سیستمهای مدیریت
مدت دوره: 18 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: