مدیریت امور اداری و کارگزینی

دوره مدیریت اداری و کارگزینی با تاکید بر قانون خدمات مدیریت کشوری در سرفصل های آموزشی ذیل به صورت نظری و کارگاهی ارائه می گردد.

  • تعریف مدیریت منابع انسانی و تفاوت آن با امور کارگزینی
  • ساختار واحد کارگزینی
  • شرح وظایف مدیریت امور اداری و کارگزینی
  • آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری
  • وظیفه کارگزینی در جذب نیرو و امور استخدامی
  • وظیفه کارگزینی در تجزیه و تحلیل شغل و تهیه شناسنامه مشاغل
  • وظیفه کارگزینی و اقدامات لازم برای ثبت و نگهداری پرونده پرسنلی کارکنان
  • آشنایی با انواع قراردادهای نیروی انسانی
  • چگونگی صدور احکام کارکنان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری
  • انواع گواهی ها و ابلاغ های صادره توسط کارگزینی
مدرس
معاون اداری و منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

مدیریت عملکرد کارکنان
غیر حضوری