مدیریت عملکرد کارکنان

سرفصل هاي دوره:
- تعریف مدیریت عملکرد
- تفاوت مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد
- چرا مدیریت عملکرد به جاي ارزیابی عملکرد؟
- جایگاه مدیریت عملکرد کارکنان در استاندارد ملی 34000 منابع انسانی
- آشنایی اجمالی با استاندارد ملی مدیریت عملکرد کارکنان (تدوین شده در سازمان ملی استاندارد)
- شیوه و مراحل مدیریت عملکرد کارکنان 
- نحوه و مراحل تنظیم توافق نامه عملکردي کارکنان 
KSE و Result در توافق نامه عملکرد کارکنان 2 EVC ،1 - جایگاه 
- نحوه شناسایی EVC ها 
- نحوه شناسایی KSA ها 
- وقایع حساس چیست و چرا باید ثبت شود
- نحوه و مراحل برگزاري جلسه ارزیابی و جلسات بازخورد
- تفاوت معیارهاي ارزیابی مدیران و کارشناسان
- خطاهاي ادراکی در ارزیابی عملکرد کارکنان و شیوه هاي مقابله با آنها
- پیوندهاي ضروري ارزیابی عملکرد کارکنان با سایر نظام هاي منابع انسانی
- برگزاري کارگاه توافق نامه نویسی (در صورت برگزاري حضوري)
- برگزاري کارگاه بازخورد دهی(در صورت برگزاري حضوري)

مدرس
مدیر تحول اداری
مدت دوره: 8 ساعت
تعداد جلسه: 1 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه