بهره وری منابع انسانی سازمان

برنامه ریزی منابع انسانی سازمان

سرفصل ها:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکرد راهبردی مدیریت منابع انسانی

فرایند تدوین راهبردهای منابع انسانی

بررسی راهبردهای عمومی و اختصاصی

یکپارچه سازی راهبردهای منابع انسانی

عارضه یابی برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی

مولفه های زنجیره ارزش در برنامه ریزی منابع انسانی

راهبردهای توسعه منابع انسانی

مدیریت عملکرد

راهبردهای توسعه روابط کارکنان

راهبرد حفظ و نگهداشت کارکنان

راهبردهای مدیریت فرهنگ

راهبردهای مدیریت تغییر و تحول

نحوه اجرا و ارزیابی راهبرد

مدرس
عضو کمیته ملی استاندارد ایران و مدرس دانشگاه
مدت دوره: 16 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره:

دوره های هم گروه

مدیریت عملکرد کارکنان
غیر حضوری