آموزش سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر ISO 22000 : 2018

هدف برگزاری

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی با تاکید بر استاندارد ایزو 22000 و مقایسه استاندارد های صنعت غذا

محتوای دوره

  • بررسی بند های استاندارد ISO22000:2018  و بررسی تفاوت آن با نسخه 2005
  • . برگزاری کارگاه های مربوط به استقرار سیستم HACCP در صنایع مختلف غذایی 
  • . بررسی مخاطرات مهم صنایع غذایی از جمله آلرژن ها مطابق ISO/TS 22002-1
  • . بررسی تفاوت ها و تشابه استاندارد  ISO22000:2018
  •   با سایر استاندارد های مختلف مرتبط با صنعت غذا (BRC, PAS 96 , FSSC)

مخاطبین دوره

مسئولین فنی و نمایندگان مدیریت در کارخانجات صنایع غذایی

پیشنیاز

آشنایی با سرفصل های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

دوره های مرتبط

  • سرممیزی ISO 22000سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  
  • ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 
  • تشریح الزامات و مستندسازی ISO 22000
مدرس
مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت
مدت دوره: 12 ساعت
تعداد جلسه: 2 جلسه
نحوه برگزاری: غیر حضوری
تاریخ آغاز دوره:
تاریخ پایان دوره: