مشتری گرامی
سامانه رسیدگی به شکایات BRSM در جهت ارزیابی، ارزشیابی عملکرد و ارائه خدمات بهتر، به شما مشتریان عزیز میباشد.
شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از ۲ روش با ما در میان بگذارید:
دانلود فرم ثبت شکایت و پر کردن فرم و ارسال به ایمیل info@brsmena.ir و یا ارسال به شماره فکس ۲۶۷۶۱۴۴۸
– تماس با شماره ۲۶۷۶۱۳۹۱
شکایت واصله مورد رسیدگی واقع و براساس زمان بندی تعیین شده نسبت به تماس با شما و یا ارسال پاسخ به آدرس ایمیل شما اقدام خواهد گردید.
پیش از تنظیم و ارسال شکایت خود به نکات زیر توجه فرمائید:
• به شکایت هایی که قبلاَ ارسال شده است و مجدداَ از طریق ایمیل یا فکس ارسال می شود ، رسیدگی نخواهد شد.
• شکایت هایی که دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست بوده و یا مشخصات شاکی ناقص و یا هویت وی احراز نشود ، رسیدگی نخواهد شد.
دانلود فرم ثبت شکایت