مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

Submitted by admin on ی., 01/19/2020 - 09:05
نام استاندارد
ایزو45001
سال انتشار
2018
چارچوب استاندارد

همه روزه تعداد زیادی از کارکنان بر اثر حوادث ناشی از کار، کشته، زخمی یا غیر فعال میشوند که در نتیجه ی ان، اثرات منفی و گاهی غیر قابل جبرانی از خود به جا میگذارند. چنین حوادثی به اقتصاد کشور و سازمان ها لطمه وارد میکند.به طور مثال میتوان به خرابی دستگاه ها، هزینه بیمارستان، جبران خسارت و... اشاره کرد. یک سازمان مسئول است اطمینان حاصل نماید که بهداشت حرفه ای و ایمنی کارکنان و سایر افرادی که تحت تاثیر فعالیت های سازمان هستند، به خصوص زمانی که در استخدام شرکت باشند، به درستی انجام می پذیرد. این مسئولیت شامل ارتقا و محافظت از سلامت جسمی و روحی آنها میباشد. 

موسسه بین المللی ISO، استاندارد سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی، تحت عنوان 45001 ISO را تهیه نموده است که در آن قصد دارد سازمان ها را قادر سازد، ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را مدیریت نموده و عملکرد سلامت و ایمنی را بهبود ببخشد. ایزو 45001 که جایگزین گواهینامه ایزو 18001 محسوب می شود ، سیستمی نوین و بسیار کارآمد جهت مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در هر سازمانی است. استاندارد فوق با عنوان ایمنی و بهداشت شغلی، به همه سازمان‌ها کمک می‌کند تا ایمنی و بهداشت کارکنانشان را با کاهش ریسک و ایجاد شرایط کاری بهتر، ارتقا و بهبود بخشند. این استاندارد با شناسایی مخاطرات در هر کار، سازمان را به قبول صحت برنامه ریزی برای حذف یا کاهش خطرات در سطح مناسبی اماده می کند.

تمامی الزامات و نیازمندي هاي آن با قصد پیوند و یکپارچگی با فرآیندهاي مدیریتی سازمان ، طراحی گردیده اند. ایزو 45001 سازمان را قادر می سازد که از طریق سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی خود سایر جنبه هاي سلامت و ایمنی را همچون خوشبختی و تندرستی را ( با فرآیندهاي مدیریتی سازمان ) یکپارچه سازد. لبته بایستی این نکته را در نظر داشت که در اینکه سازمان به این مسائل (خوشبختی و تندرستی) بپردازد یا از آنها سرباززند ، بایستی الزام قانونی وجود داشته باشد.

مهم نیست که شرکت شما یک کسب و کار کوچک یا یک شرکت ادغام شده جهانی است و یا یک سازمان غیرانتفاعی ، خیریه ، موسسه آکادمی و یا نهاد دولتی است. همین که سازمان شما داراي کارکنانی است که بخاطر آن کار می کنند یا ممکن است بواسطه فعالیتهاي سازمان دچار آسیب گردند ، براي شما کافی است که بتوانید از یک رویکرد سیستماتیک براي مدیریت ایمنی و سلامت بهره مند شوید. استاندارد 45001 به همان میزان که براي عملیات هاي با ریسک کم کاربرد دارد در سازمان هاي بزرگ و پیچیده که داراي ریسک هاي زیادي هستند نیز قابل کاربرد است.

استاندارد 45001 در عین حال که کنترل ریسکهاي سلامت و ایمنی شغلی را لازم می داند ، همچنین یک رویکرد برمبناي ریسک را در خود سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی بوجود می آورد بطوریکه این اطمینان را می دهد که چه چیزي موثر و مفید است و چه چیزي بایستی بهبود یابد تا بتواند از عهده تغییرات سازمانی برآید. رویکرد برمبنايریسک که از آن صحبت شد همراستا با شیوه هایی است که سازمان براي مدیریت سایر ریسکهاي کسب و کار از آنها استفاده می نماید و بنابراین یکپارچگی نیازمندي هاي استاندارد را با کلیه فرآیندهاي مدیریت القاء می نماید.

 این استاندارد می تواند توسط شرکت هایی که در مناطق چند ریسک و همچنین شرکت هایی که در معرض خطر پایین ترهستند، اجرا شود. زیرا این امر باعث حفاظت از مهمترین دارایی خود که کارمندان هستند می شود و همچنین به دستیابی بهتر در کسب و کار کمک می کند.

مزایای استاندارد

افزایش انعطاف پذیری سازمانی از طریق پیشگیری از حوادث

ایجاد یک محیط کار بهتر برای کارکنان و به حداقل رساندن حوادث کاری

محافظت از نام تجاری و شهرت شرکت

افزایش توان سازمان در پیروي از قوانین و مطابقت هاي قانونی.

کاهش هزینه هاي کلی حوادث.

کاهش زمان ازکار افتادگی کارخانه و هزینه هاي مربوط به توقف عملیات.

کاهش هزینه حق العمل بیمه

استاندارهای مشابه
ایزو 9001
تصویر
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی