انتشارات

•کتاب تفسیر استاندارد ISO 9001:2015 به همراه متن اصلی و ترجمه استانداردهای ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 
•کتاب فنون مشاوره در قرن ۲۱ 

•کتاب سیستم مدیریت یکپارچه IMS (استانداردهای ISO 9001، ISO 14001 و OHSAS 18001) 

•کتاب سیستم مدیریت در تجهیزات پزشکی ISO 13485 

•کتاب سیستم مدیریت ایمنی و اطلاعات و فناوری ISO 27001 

•کتاب الزامات خاص آزمایشگاه های پزشکی برای کیفیت و احراز صلاحیت ISO 15189 

•کتاب سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت در صنایع غذایی ISO 22000 

•کتاب راهنمای پایش و اندازه گیری رضایت مندی مشتری ISO 10004 

•کتاب سیستم مدیریت شکایت مشتری ISO 10002 

•کتاب الزامات نیازسنجی و اثربخشی آموزش ISO 10015