گواهینامه های مدیریت

تعلیق:

شروع فرایند تعلیق از نقض یک الزام مرتبط با گواهینامه ذکر شده در متن قرارداد می باشد مانند:
- آگاهانه، تخلف از قانون؛ مدارک و شواهد از عدم رعایت به الزامات قانونی / قانونی مربوط به سیستم مدیریت گواهی شده یا حفاظت از مصرف کننده
- انجام فعالیتهایی که مغایر تعهدات قانونی سازمان باشد
- مردود شدن بصورت پیوسته سیستم مدیریت مطابق الزامات قراردادی
- عدم پاسخگویی مناسب به عدم انطباقها
- عدم اطلاع رسانی به سازمان بیکران راهکار سعادت درخصوص تغییرات عمده
- بخش عمده ای از سیستم مدیریت دیگر اجرا نمی شود
- عدم اجازه برگزاری ممیزی مراقبتی و صدور مجدد با توجه به برنامه زمانبندی اعلام شده
- تخطی از هر یک از شرایط تعیین شده در متن قرارداد
- استفاده نادرست و نامناسب از علامت گواهینامه و مرجع صدور گواهینامه
- ارائه درخواست معتبر و قانونی از سوی مصرف کنندگان و یا وکیل آنها
- از طریق شواهد عینی و معتبر، سازمان مشتری داوطلبانه درخواست تعلیق موقت می نماید.
- مدارک و شواهدی از نقض قوانین و یا درخواست یک مقام دولتی که می تواند وضعیت گواهینامه را تحت تاثیر قرار دهد.
- مدارک و شواهدی از یک عمل غیر موثر در خصوص حوادث مهم و جدی
مدیریت و پرسنل دارای اختیار سازمان، صادرکنندگان گواهینامه درخصوص اقداماتی که بایستی انجام شود تصمیم گیری می نمایند. اگر تصمیم به تعلیق گرفته شود:
در مرحله اول گواهینامه تعلیق شده و در صورت برطرف نشده مشکل در زمان مقرر روند ابطال آغاز می گردد. بسته به جدی بودن مشکل، سازمان می تواند تصمیم به ابطال مستقیم گواهی نماید. درصورتیکه قسمتی از سیستم مدیریت یا گروه مشخصی از محصولات سازمان مشتری مردود شود، سازمان می تواند دامنه کاری را کاهش دهد.
سازمان از طریق هیئت مدیره اجرائی خود می تواند به سازمان مشتری امکان تعلیق را هشدار دهد.
تصمیم به تعلیق گواهینامه بایستی بصورت رسمی به دارنده آن اعلام گردد که شامل موارد ذیل می باشد:
- تدوین بیانیه ای مبنی بر تعلیق با توضیحات مناسب، استدلال مربوطه و اشاره به شواهد عینی
- دادن حق پاسخگوئی و درخواست رسیدگی مجدد به تصمیم اتخاذ شده و تخصیص 15 روز کاری دراین خصوص به سازمان مشتری.درخواست رسیدگی مجدد ممکن است از طریق روش اجرای شکایات به سازمان بیکران راهکار سعادت ارائه شود.
- تعیین تاریخ شروع تعلیق
- شرایط و موعد مقرر اقدام لازم در جهت لغو تعلیق و نتایجی که در صورت عدم تائید اقدامات انجام شده بدست خواهد آمد
- ابزاری جهت تصدیق اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده
- تدوین بیانیه ای که گواهینامه را معلق اعلام نموده و عدم استفاده تبلیغاتی از آن را ملزم می کند.
- تعلیق گواهینامه نبایستی بیشتر از 6 ماه طول بکشد

 

ابطال:

درصورت وجود موارد ذیل ابطال گواهینامه آغاز می گردد:
- سازمان مشتری شرایط تعلیق را برآورده نمیکند.
- تعلیق نمودن گواهینامه مناسب و کافی نمی باشد.
اقدام به ابطال گواهینامه بصورت رسمی اطلاع رسانی می شود که شامل موارد ذیل است:
- خاتمه دادن به استفاده از علامت گواهینامه و هر گونه اشاره به گواهینامه
- مرجوع نمودن گواهینامه و کپی های آن به سازمان بیکران راهکار سعادت
سازمان مشتری می تواند درخواست رسیدگی مجدد نماید که ممکن است از طریق روش اجرایی شکایات به سازمان ارائه شود.

 

فرایند صدور گواهینامه:

 

فرایند درخواست